چهار شنبه ۰۵ شهريور ماه ۱۳۹۳

انسان

حیوانات

خیابان

ایران

گیاهان

خانه

آب

آموزشگاه

معرفی کتاب و منابع علمی
وب سایت پیش دبستانی

كتاب هاي آموزشي دوره پيش دبستان

از سري كتاب هاي آموزشي دوره پيش دبستان


از سری کتاب های آموزشی دوره پیش دبستانی

كتاب هاي آموزشي دوره پيش دبستاني

كتاب كودك مربي انس با قرآن

كتاب كودك مربي  با عنوان انس با قرآن ويژه نوآموزان پيش دبستاني

كتاب راهنماي برنامه و فعاليت هاي آموزشي وپرورشي دوره پيش دبستان

كتاب راهنماي برنامه وفعاليت هاي آموزشي و پرورشي دوره پيش دبستان

مجلات رشد مربي

مربيان محترم مي توانند باهمكاري مديران آموزشگاه ويا كارشناسي گروههاي آموزشي ادارات آموزش وپرورش مجلات رشدمربي را دريافت نمايند.

نمونه سوالات راهنماي تفضيلي دوره پيش دبستان

1-     قصه های قرآنی از نظر محتوا به چند دسته تقسیم می شوند؟

2-     آموزش مفاهیم به نوآموزان پیش دبستانی به چه صورت انجام می گیرد؟

3-     واحد کار چیست ؟

4-     توسعه توانایی های جسمی حرکتی کودکان شامل چه مواردی است ؟

5-      منظور از درون مایه قصه چیست ؟

6-     عناصر اصلی وماندگار در تولید یک اثر هنری چیست ؟

7-     قصه ی کنشی به چه قصه ای گفته می شود ؟

8-     سرود چیست ؟

9-     منظور از ساختار در شعر چیست ؟

10- معیار نقاشی کودکان چیست ؟

11- فعالیت پویا چه نوع فعالیتی است ؟

12- مطرح ترین رویکرد آموزش زبان در حال حاضر در دوران کودکی چیست ؟

13- برنامه انس با قرآن بهتر است به چه شیوه ای ارائه شود ؟

14- برای کودکان پیش دبستانی به چه شیوه هایی می توان قصه گویی کرد ؟

15- مدت زمان تمرکز کودکان بر روی یک موضوع آموزشی چگونه است ؟

16- فعالیت فراگیران بر چه پایه هایی استوار است ؟

17- معیار های شعر کدام است ؟

18- کدام فعالیت  موجب گسترش عنصر تخیل کودکان می شود؟

19- کدام فعالیت از مهمترین وپرکارترین فعالیت های پیش دبستانی است ؟

آیا آموزش وشناخت حروف الفبا جزء اهداف وفعالیت های دوره پیش دبستانی می باشد؟

كتاب رفتار با كودك

موضوع : والدين وكودك موضوع : كودكان -روانشناسي موضوع : رفتار والدين

راهنماي برنامه ي درسي دوره پيش دبستان

راهنماي برنامه درسي دوره پيش دبستاني (دفتربرنامه ريزي وتاليف كتب درسي)

جلد3 انسان وخيابان

كتاب جلد 3 راهنماي مربي با واحد كار انسان وخيابان تدوين كميته استاني

كتاب جلد2 خانه آموزشگاه ايران

كتاب جلد دو پيش دبستاني با واحدكار خانه آموزشگاه ايران تدوين كميته توليد محتواي استاني

كتاب كارراهنماي مربي پيش دبستاني جلد1

راهنماي دوره پيش دبستاني (راهنماي مربي) جلد 1 تاليف آقاي پرويز اوسپيد برابر راهنماي پيشنهادي دفتر برنامه ريزي وتاليف كتب درسي